}

תקנון

תקנון 
 
אתר האינטרנט www.zyvotel.com  הינו האתר הרשמי של חברת זיבוטל ח.פ. 512104712  להלן המלון. 
 
הזמנת לינה במלון אפשרית באמצעות אתר זה או באמצעות טלפון  09-8301110.
כל המזמין לינה / לינות דרך אתר זה, מצהיר כי קרא תקנון זה וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו וכי לא תהייה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה במישרין ו/או בעקיפין כנגד האתר ו/או כנגד המלון ו/או מי מטעמו.  
 
כל המזמין לינה דרך אתר זה, יידרש להזין את פרטיו האישיים, לרבות מס' תעודת זהות או מס' דרכון ומספר כרטיס אשראי. 
 
הזנת פרטים אישיים כוזבים, תגרום לנקיטת צעדים משפטיים כנגד מגישי הפרטים לרבות הגשת תביעות בגין הנזקים העלולים להיגרם לאתר ו/או למלון ו/או למי מטעמם. 
 
פרטי כרטיס האשראי המוזנים באתר הינם לצורך דמי קדימה בלבד..
חיוב המקדמה יעשה בחיוב טלפוני ע"י המלון עד כחודש לפני מועד ההגעה. קבלה על החיוב תישלח בדואר לכתובת שהוזנה בדף ההזמנה. יתרת התשלום תבוצע במלון בעת ההגעה/העזיבה. 
 
בעת סיום הליך ההזמנה, יקבל הרוכש הודעת דואר אלקטרוני אוטומטית המאשרת את ביצוע ההזמנה, כולל מס' הזמנה על הרוכש להדפיס תוכן ההודעה ולהביאה עימו למלון ולהציגה בקבלה בהגעה.  
   
 
 
מקדמה   
 
פרטי כרטיס האשראי המוזנים באתר הינם לצורך חיוב מקדמה ..
חיוב המקדמה יעשה בחיוב טלפוני ע"י המלון עד כחודש לפני מועד ההגעה. קבלה על החיוב תישלח בדואר לכתובת שהוזנה בדף ההזמנה. יתרת התשלום תבוצע במלון בעת ההגעה/העזיבה.
לא שולמה מקדמה במועד – תהייה ההזמנה בטלה.  
 
תנאים והגבלות  
 
א.      המחירים באתר הינם בשקלים חדשים כוללים מע"מ כחוק ומיועדים לישראלים בלבד. למזמינים בעלי אזרחות זרה (שאינם מחזיקים גם באזרחות ישראלית) תתאפשר הזמנת חדרים דרך האתר בדולרים עפ"י המחירים המפורסמים באתר באנגלית. התשלום יבוצע במלון במטבע זר או בשקלים בהתאם לשער היציג של הדולר נכון ליום התשלום, כפי שמפורסם ע"י בנק ישראל. 
 
ב.      המלון רשאי לשנות בכל עת את תנאי קבלת ההזמנות ומחירי הלינות. 
 
ג.       מס' המקומות מוגבל וביצוע הזמנת הלינה/לינות הינו ע"ב מקום פנוי.  
 
ד.      שהות המזמין במלון תחל ביום ההגעה למלון בשעה 15:00 ועד השעה 11:00 ביום העזיבה. הגעה ו/או עזיבה לפני/אחרי השעות כאמור לעיל, כפופה לאישור מראש של הנהלת המלון ועלולה להיות כרוכה בתשלום נוסף.  
 
ה.     תינוק – מי שגילו עד שנתיים. ילד מי שגילו בין שנתיים ל - 12 שנים. 
 
ו.        הזמנת האירוח במלון תתאפשר אך ורק למבוגרים מעל גיל 18. אירוח ילדים ונוער מתחת לגיל 18 תתאפשר בליווי מבוגר מעל גיל 21 בלבד. 
 
ז.       התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד ואינו מחייבות את המלון. 
 
ח.     המלון אינו אחראי לטעות שנעשתה ע"י המזמין בהקלדת פרטי ההזמנה, לרבות טעות בתאריך, גיל ו/או מספר המתארחים, מספר החדרים, מספר הלילות המוזמנים וכל שירות אחר המוזמן דרך האתר.   
 
ביטול הזמנה 
 
ביטול ההזמנה יש לעשות בכתב, באמצעות פקס, באמצעות אתר המלון, דואר רשום או במסירה אישית במשרדי המלון. מועד הביטול יחשב כמועד בו הגיעה הודעת ביטול למשרדי המלון. מזמין האירוח באמצעות האתר יהיה רשאי לבטל את ההזמנה בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981 וזאת בתוך 7 ימים מיום ההזמנה ובלבד שהביטול כאמור יעשה לפחות שני ימים קודם למועד בו אמור להינתן השרות. ביטל המזמין את האירוח כאמור תוחזר לו המקדמה.
אורח שיבטל הזמנת נופש שלא בתוך 7 ימים כאמור בחוק – תחול עליו מדניות ביטול ההזמנה של המלון כדלקמן:
אם ביטל עד7 ימים מיום האירוח תושב לו המקדמה במלואה.
אם ביטל 7 ימים או פחות מיום האירוח ,יחויב בעלות של לילה אחד.
לא הגיע האורח למלון ולא הודיע על כך  ,יחויב במלוא עלות האירוח.
ביולי אוגוסט וחגי ישראל  - לקוח שיבטל את הזמנתו (או יבצע שינוי במועד האירוח) עד14 יום לפני מועד ההגעה למלון לא יחוייב בדמי ביטול.
ביולי אוגוסט וחגי ישראל -לקוח שיבטל את הזמנתו פחות מ 14 ימים ועד מועד ההגעה יחוייב במלוא עלות  האירוח.
הגבלת אחריות  
 
המלון ו/או מי מטעמו ו/או מי מבעליו איננו אחראי לנזק שעלול להיגרם כתוצאה מכישלון או עיכוב בעת השימוש באתר, לרבות בעת ניסיון לבצע הזמנה.
כן לא יהיו אחראים לכך שהשרת באמצעותו עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או גורמים אחרים העשויים לפגוע במחשב של המזמין בעת היכנסו לאתר.
המלון ו/או מי מטעמו ו/או מי מבעליו אינם אחראים למידע מטעם צדדים שלישיים המוצגים באתר ובכלל זה מודעות פרסומת.
דין וסמכות שיפוט  
 
דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה, ועל הנובע ממנו או הכרוך בו.
מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר, ובכל הנוגע להסכם זה, יהיה בית המשפט המוסך בתל אביב